Bonvenigo

Jen verkaro, en kiu kunfandi^gas poezio, filozofio, amorismo, artkritiko, kritiko pri politika ekonomio kaj ekologio, humuro kaj kontesto. ^Gi inspiri^gas de Brueghel la Antaùa kaj Flandraj Primitivoj, muziko de J.S.Bach, penso de Plotino kaj de Grekoj, de iuj tendencoj en nunaj sciencoj (termodinamico kaj la koncepto de nedisdividebleco) kaj ankaù de iomaj vivspertoj. ^Gi nete diferenci^gas de la kutima "ligna" lingva^jo kaj ^jargono de filozofoj kaj aùdacas ataki tiujn intelektulojn, kiuj rigardas filozofojn kiel muzea^jojn kaj filozofion kiel sian propra^jon. ^Gi ne bazi^gas sur vantaj ^generala^joj sed sur konkretaj, precizaj, tralense pristudataj ekzemploj.
"Ekzistas homoj, por kiuj beleco - de pejza^goj, viza^goj, artverkoj - efikas kiel vera revelacio kaj ofte irata Damaska vojo. La radikala intelektismo de la plej diskonigataj rondoj de nuntempaj artistoj reduktas tiujn homojn al sennomeco. Sed tiu sennomeco je protektas ilin de la makula^coj de "show-biz". Tiomagrade ^gi estas saviga." Bernard d'Espagnat, Trakta^jo pri fiziko kaj filozofio, Fayard, 2002, pa^gp 493.

^Ci verkaro progresas tra la ses ^cisubaj verkoj listigitaj laù kronologia ordo (la numeroj antaù la titoloj indikas la preferon de la aùtoro: ekz. Virgulino kun ^cerizoj estas laù li la plej bona inter la ses verkoj...)

06. Lecionoj pri filozofio cele kulturan revolucion - 1978 - 141 pa^goj
Unua eseo inspirita de Julien Benda kaj Jacques Monod.

04. Eseo pri Bach kaj Brueghel - 1983 - 51 pa^goj
Enhavas multajn reprodukta^jojn kaj provas ellabori, laù la modelo de ambaù elstaraj artistoj, sintenon al mondo ebligantan serenon jaj pacon.

05. Kant, Thom, Heidegger - 1985 - 66 pa^goj
Proponas novan interpretadon de Kant, dank'al kiu la homo povas trovi feli^con en la reala mondo, tiu de fenomenoj, kaj en la kaverno de Platono.

03. Ri^ceco - 1988 -174 pa^goj
Subtitolo: Ri^ceco, profito kaj spekulado

Elirante el preciza difino de ri^ceco, tiu verko kritikas politikan ekonomion kaj klarigas, kiel strebado al profito efektivi^gas je la kosto de reala ri^ceco.
La dua parto de la libro entenas pamfleton pri eksa prezidanto de la ekzamenistaro de prifilozofia agregacio (supera instruista ekzameno), François Dagognet.

01. Virgulino kun ^cerizoj - Romano - 1998 - 457 pa^goj
Subtitolo: Memora^joj pri ia alia vivo

^Gi certe estas la plej bona el la ses verkoj, ^car tie trovi^gas ^ciuj harmonie kunpleksataj temoj de la verdaro kaj ankaù la koncepto de fundamenta ekologio. ^Gi estas bela, karna, eùforia amrakonto disvolvi^ganta sub la protekto de Bach, Quentin Matsys kaj Plotino en belegaj lokoj en Centra Francio.

02. Plotino hodiaù - 2001 -159 pa^goj
Subtitolo: Plotino aù Mondo ensor^ca?
Fini^gas la verkaro per reveno al la inspir-fonto. Tre preciza studo de la tekstoj ebligas aserti, ke la beleco de la mondo estas ver^sajne kunligata kun la koncepto de nedisdividebleco uzata en la nuna fiziko; ^gi ne estas trompa^jo; tamen Plotino ne solvas la problemon de Malbono, kaj Dio ^sajne ne interesi^gas pri la homoj.

Fine la gvida fadeno de tiu verko estas malfacila ser^co de feli^co kaj sereno pere de kontemplado; plie ^gi kontraùbatalas malbonfidon kaj avidecon kaj tiel celas estigi pacon inter la homoj.